ספר הספרים

    בראשית א' כ"ז

    ויברא אלהים את האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלהים....

    קוהלת ג' כ"ח

    וראיתי, כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי יביאנו לראות, במה שיהיה אחריו.